Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.